PTE | ETR | Coospace

Szociális Szemle 2010/1

szerző: Polyák Lilla | 2010. november 09. 10:34:08

Szociális Szemle, 

III. évfolyam, 1. szám, 2010. május

 

TUDOMÁNY ÉS SZOCIÁLIS MUNKA

BARÁTH ÁRPÁD

Pécsi Tudományegyetem, BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Összefoglalás

Célunk áttekinteni néhány olyan kérdést, melyeknek mentén sokan még mindig megkérdőjelezik a szociális munka helyét és szerepét az alkalmazott tudományok soraiban. Felemlítünk és megvitatunk néhány olyan tudományelméleti kritériumot, amelyek alkalmazásával kritikusan és tárgyilagosabban meg lehet ítélni, hogy e szakma elméleti, kutatás-módszertani és gyakorlati tudástőkéje manapság mennyiben felel meg azoknak az elvárásoknak és alapvető követelményeknek, amelyek a modern tudományok világában általános érvényűek. A szerző hangsúlyozza, hogy a szociális munkások azzal érvelhetnek szakképesítésük és tevékenységük tudományos jellege mellett, ha azt egy egységes, átlátható, és a diszciplínára jellemző tudományelméleti alapzatra építik.

Kulcsszavak: tudományelmélet, szociális munka, kutatás, tudományos írás

 

AZ ÉLETVILÁG ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ADDIKTOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ GYAKORLATÁBAN

MÁNDI NIKOLETTA

Pécsi Tudományegyetem, BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Összefoglalás

A tanulmány a Mérföldkő Egyesület Kovácsszénáján található addiktológiai rehabilitációs otthonában több hónapja zajló résztvevő megfigyelés tapasztalatait osztja meg az olvasóval. A folyamat még koránt sem ért véget, így a szerző nem eredmények, mint inkább felmerülő gondolatok megosztására törekszik. A kutatás célja a szenvedélybetegek rehabilitációs otthonára jellemző életvilág vizsgálata, a téma elméleti hátterének körülhatárolása, s egy olyan vonatkoztatási keret megtalálása, amely alkalmassá válik ebben a kontextusban az életvilág, mint mindennapi létmód azonosítására.

Kulcsszavak: rehabilitáció - életvilág - szociális konstruktivizmus - narratíva - résztvevő megfigyelés.

 

ÉRTÉKELŐ KUTATÁSOK A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN: A TRIDENT-MÓDSZER

B. ERDŐS MÁRTA

Pécsi Tudományegyetem, BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Összefoglalás

A szociális programokat értékelő kutatások kísérik, amelyek segítik a tervezést, a programok finomhangolását, a folyamatok lényegi összetevőinek azonosítása révén a sikeres, hatékony modellek replikálását. Közvetve az értékelő kutatások biztosíthatják a szociális projektek kedvező társadalmi fogadtatását, a társadalmi konszenzus kialakítását. A szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a szociális szférában lefolytatott értékelő kutatások sajátos felkészültséget igényelnek. A közösségi részvételre alapuló, egyes projekteknél kitűnően alkalmazható akciókutatás mellett a szociális tervezés során független értékelő kutatási modellek alkalmazása szükséges. A szerző részletesen ismerteti a Roger Ellis és Elaine Hogard által nemrégiben kifejlesztett Trident-módszert, mint a szociális értékelő kutatások egy lehetséges eszközét.

Kulcsszavak: értékelő kutatás - Trident - bizonyítékokra alapuló szociális munka - dialogikus viszony - kritikai gondolkodás

 

A PELLÉRDI SZŐLŐHEGYEN ÉLŐ LAKOSSÁG ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK EMPIRIKUSVIZSGÁLATA. KUTATÁSI JELENTÉS

MOLNÁR DÁNIEL

Pécsi Tudományegyetem, BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Összefoglalás

A TÁMASZ Alapítvány és az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egy új jelenséget azonosított Pécsett és a várost övező települések szőlőhegyein az elmúlt években. A pszichiátriai és/vagy szenvedélybeteg hozzátartozókkal élő családok „kitelepítik" beteg családtagjaikat olcsón megvásárolható kistelkekre. A kiköltöztetett személyek aztán ezeken a kisméretű telkeken élnek tartósan, ahol jellemzően komfort-fokozat nélküli, lakás céljára nem alkalmas épületekben, ellátatlanul-gondozatlanul élik mindennapjaikat. Ezeken a településrészeken a szociális ellátórendszer nehezen hozzáférhető és a szolgáltatások nehezen tudják elérni potenciális klienseiket. Az ellátatlan személyek néhány év után jellemzően igen leromlott mentális és fizikai állapotban jelennek meg a pécsi hajléktalan-ellátórendszer valamely szegmensében. A jelen kutatás eredményei alapján szükséges egy szociális munkás heti rendszerességű jelenléte a területen. A probléma hatékony megoldása a közösségi munka eszközeivel lehetséges.

Kulcsszavak: nem lakás céljára szolgáló ingatlan, psziciátriai betegség, szenvedélybetegség, hajléktalan-ellátás, empirikus vizsgálat

 

TIZENÉVESEK LELKI TRAUMÁI BÉKEIDŐBEN ÉS HÁBORÚS HELYZETEKBEN: ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNY

BARÁTH ÁRPÁD

Összefoglalás

A tanulmány a serdülőkorú (11-17 éves) gyermekek két mintáján végzett traumapszichológiai vizsgálatok főbb eredményeit ismerteti. Az egyik (korábbi) vizsgálati minta olyan serdülőkorúakból tevődött össze (N=172), akik a délszláv háború idején Horvátországban éltek (1995 tavaszán készült felmérések). A másik vizsgálati csoportot magyarországi tizenévesek alkották (N=282), akik a vizsgálatok idején Pécsett és a környező városokban/településeken általános iskolás tanulók voltak (2008 tavaszán készült felmérések). Mindkét mintában egyazon (önkitöltős) kérdőíves módszert alkalmaztunk, amelyben a gyerekek számukra jelentős életeseményeket soroltak fel, és pszichés állapotukat tünetskálákon mérték fel a vizsgálatot megelőző két hét emlékezeti idősávjában (PTSD-12 Kérdőív, Baráth 1996). Az eredmények arra utalnak, hogy mindkét mintában a gyermekek jelentős hányada viszonylag súlyosnak minősíthető lelki sérülésekről számolt be (a magyar mintában 20%, vs. a horvát mintában 37%), annak ellenére, hogy a magyarországi tizenévesek csoportjában az általában tragikusnak minősített veszteségek említési gyakorisága alacsony volt.

Kulcsszavak: serdülők, lelki traumák, szociális munka

 

A „MÁLENKIJ ROBOT" A MAGYARORSZÁGI MET KISEBBG TÖRTÉNETÉBENÉSTÖRTÉNELMI EMLÉKEZETÉBEN

SINGER ZSUZSA

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Összefoglalás

A tanulmány a szerző egyetemi szakdolgozatának összegzése. A dolgozat a szakirodalomban egy korábban meglehetősen elhanyagolt témát tárgyal: a magyarországi német nemzetiségi közösségek meghurcolását, munkatáborokba toloncolását a második világháború utáni években (málenkij robot). A szerző az orosz munkatáborok 13 túlélőjével végzett kvalitatív (narratív) interjúk tanulságait összegzi, akik zömmel Békés megyében, Gyula városában és környékén éltek, onnan hurcolták el őket, és szabadulásuk után oda is tértek vissza. A tanulmány egyértelműen rávilágít arra a tényre, hogy a német nemzetiség történelmi traumái, ellentétben a holocaust túlélőinek kollektív emlékezetével, évtizedeken keresztül „borítékolva" maradtak, néma történetként hatottak anélkül, hogy az érintettek bármiféle szakmai vagy egyéb lelki támogatásban részesültek volna. Így a „málenkij robot" okozta traumák transzgenerációs átvitelének problémája mindeddig feltáratlan kérdés. Joggal feltételezhető, hogy ez a trauma éppúgy jelen van és kimutatható, mint a politikai erőszak és genocídium túlélőinek más csoportjainál, és azok leszármazottainál. A szerző kiemeli a narratív interjúk gyógyító hatását. Emellett arra hívja fel a figyelmet, hogy a szociális munka társadalmi és kulturális kérdésekre való érzékenysége révén olyan erőforrások teremtésében, felszabadításában, mozgósításában segíthet, amelyek birtokában a politikai terror túlélői, leszármazottai támogatást és erőt nyerhetnek a múlttal való megbékéléshez.

Kulcsszavak: „málenkij robot" - történelmi emlékezet - német kisebbség - szociális munka

 

 

EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSÁNAK SZOCIÁLIS PROJEKTJEI: KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK 2010-BEN 

KNYIHÁR ÉVA

Pécs2010 Menedzsment Központ

Isztambul és a Ruhr-vidék mellett Pécs 2010-ben Európa egyik Kulturális Fővárosa. Az egész éven át tartő rendezvénysorozat számos eleme hordozza a közösségfejlesztés üzeneteit: a társadalmi részvétel, a közös cselekvés erejét, az együtt-fejlődés különleges élményét. Az EKF projektjei az egyetemi hallgatók számára jó lehetőséget kínálnak a formális és informális részvételre, az önkéntes munkára a közösségfejlesztés területén. Az alábbiakban néhány kezdeményezésre hívjuk fel az érdeklődő olvasó figyelmét:

 

 

 

 

utoljára frissítve: 2010. november 09. 10:34:08

« vissza