PTE | ETR | Coospace

Szociális Szemle 2013/1-2.

szerző: Molnár Dániel | 2013. december 13. 11:44:21

TARTALOM

Előszó (Editorial)

Köszönetnyilvánítás (Acknowledgements)

VENDÉGEK / GUESTS

Roger Ellis: Policy, Evaluation and Practice

Elaine Hogard: Using the Trident in Programme Evaluation

Tricia Jenkins: 'We do not inherit the Earth from our Ancestors; we borrow it from our Children'

ELMÉLETI ÉS TÖRTÉNETI ÍRÁSOK / THEORETICAL AND HISTORICAL STUDIES

Juhász Gábor: A szociális gazdaság szerepe és jelentősége a helyi társadalom és gazdaság fejlesztésében, illetve a térségi-területi felzárkózásban (The Role and Importance of Social Economy in the Development of Local Community and Economy, and Regional Convergence)

Katalin Füzér: The project class: making and breaking social capital in urban and rural development (A projektosztály: a társadalmi tőke felhasználása és elhasználása a város- és vidékfejlesztésben)

Márta B. Erdős: Reconstructing sustainable communities: responding to (self)destructions of consumerism (Életképes közösségek: a fogyasztói társadalom (ön)pusztító vonásaira adható válasz)

Gábor Szöllősi: Constructing communities around symbolic public issues: Instrumental and symbolic aspects (Közösségek konstruálása szimbolikus jelentőségű közügyek mentén: Instrumentális és szimbolikus szempontok)

József Madácsy: Alcoholic Existence in the Fellowship of Alcoholics Anonymous (Alkoholista egzisztencia az Anonim Alkoholisták közösségében)

Levente Székedi: The Gusti School of Bucharest - a Dialogue among the Monologues (A bukaresti Gusti-iskola - párbeszéd a monológok világában)

Balázs Kósa - Hajnalka Bognár: Community architecture, empowerment, ecological awareness and community-based learning (Közösségi építészet, empowerment, ökológiai tudatosság és közösségi alapú tanulás)

ALKALMAZOTT KUTATÁSOK, JÓ GYAKORLATOK / APPLIED RESEARCH & BEST PRACTICES

Leidinger Dániel: Helyi szintű környezeti és társadalmi folyamatok a globális folyamatok tükrében - Múlt, jelen és a kilábalás lehetőségei az Ormánságban (Local environmental and social issues in the light of global processes - Past, present and recovery options in the Ormánság region)

Ragadics Tamás: Hagyományos ormánsági közösségek - a helyi társadalmak integrációs lehetőségeinek tükrében (Traditional communities from the Ormánság region - in the aspect of integrity building in local societies)

Éva Vojtek: Debts, housing poverty, poverty trap and social services in the most disadvantaged areas of Hungary (Adósságterhek, lakhatási szegénység, szegénységi csapdahelyzetek és szociális szolgáltatások Magyarország leghátrányosabb helyzetű térségeiben)

János Csapó - Gergely Marton - Ákos Pintér - Katinka Szabó: The "bottomless pit" effect - An analysis of tourism development funding in the Ormánság (A „feneketlen kút" hatás - Az Ormánság turisztikai fejlesztési támogatásainak komplex elemzése)

Ötvös Mónika: Bevonás - felzárkózás - integráció: Az ormánsági romák foglalkoztathatóságának javulása (Inclusion and Integration: Increasing the Employability of the Roma in Ormánság)

Szabó Katinka - Pálfi Andrea: Utolsó esély a turizmusfejlesztésre? A helyi közösségekre alapozott turizmusfejlesztés lehetőségei az Ormánságban (The last chance for tourism development? Possibilities for tourism development based on local communities in the Ormánság)

Tésits Róbert - Alpek B. Levente: A határon átnyúló munkaerő-piaci kapcsolatok tapasztalatai és fenntarthatóságának lehetőségei (Experiences of the cross-border labour market co-operations and possibilities of sustainability)

Varjú Viktor: Napelemes rendszerek, mint a területfejlesztés motorjai - egy társadalomtudományi értelmezés (Photovoltaic Systems as Actuators of Regional Development - a Social Understanding)

Hohmann Balázs: Az ökotérképezés módszerének szemléletformáló és motiváló hatásai (Awareness-raising and motivating effects of eco-mapping method)

Szilárd István - Baráth Árpád - Marek Erika - Katz Zoltán: Globális migráció és az Egészséges Falvak mozgalom (Global migration and the Healthy Villages movement)

Szőke Katalin - Füzesi Zsuzsanna: Egy kistelepülési egészségmodell - Települési egészségterv (Healthy Village Programme - Community Health Planning)

Endre Szilvia: Kreatív technikák és terápiák a pszichiátriai betegek közösségi alapú ellátásaiban (Creative techniques and therapies in the community care of persons with mental disorders)

Nárai Márta: A perifériára szorult emberek egészségképe, egészségmagatartása (Health representations and health behaviour among marginalized persons)

Luca Csikós: Volunteering: best practice models in the international arena (Önkéntesség: jó gyakorlatok a nemzetközi térben. Egy nemzetközi program példája)

utoljára frissítve: 2014. január 08. 00:02:01

Kapcsolódó tartalmak:

« vissza