PTE | ETR | Coospace

Felvételizőknek

szerző: Polyák Lilla | 2010. december 07. 11:54:34

F E L V É T E L I  I N F O R M Á C I Ó K :

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK (BA)

A társadalomtudományi képzési terület egyik leggyakorlatiasabb alapképzési szakja a szociális munkás szak. Az itt végzett szakemberek hivatásának alapja a segítő tevékenység. A szociális munkások feladata nagy vonalakban megőrizni az ember és társadalmi környezete között lévő kényes egyensúlyt; amennyiben ez már nem lehetséges, akkor a fellépő szociális problémákat próbálják a lehetőségekhez mérten csökkenteni, szakszerűen kezelni. A szociális munka célja az emberi jogok és a társadalmi igazságosság betartatása, a társadalmi integráció elősegítése; ennek eszköze a szociális munkás, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerek elméleteivel kapcsolatban. A képzés során a jelöltek megismerkednek a szociális munkához szükséges társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi igazgatási, egészségügyi és pedagógiai ismeretekkel. A hallgatók nem idegenkedhetnek az informatikai eszközök használatától, hiszen a tanulási folyamat részét képező szövegelemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértése e nélkül elképzelhetetlen. Fontos, hogy a jelöltek tudják a munkájukhoz szükséges információk elérhetőségének útját, ismerjék a hasznosítható információforrásokat. A szociális munka a neve ellenére nem egyszerűen csak munka, hanem élethivatás, amely kellő elhivatottság nélkül nehezen elképzelhető, éppen ezért, a jelentkezőnek rendelkezni kell egy sor alapvető készséggel, beállítottsággal. Ezek a tulajdonságok az együttműködő és kapcsolatteremtő képesség, kommunikációs készség, értékelési és önértékelési képesség. A közvetítői, tanácsadói, képviselői feladatok végzése során fontos a szakmai erkölcsi elkötelezettség, szakmai identitás, alkalmazkodóképesség. A szociális munkás feladata a különböző életciklusokban és helyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerése, feldolgozása, segítségnyújtás az egyének, családok, csoportok társadalmi integrációjának, szociális biztonságának eléréséhez, problémakezelő és -megoldó képességének javításához. A képzés része a szakmai gyakorlat, amely sokkal hangsúlyosabb eleme az oktatásnak, mint a legtöbb szakmai gyakorlattal rendelkező alapszak esetén: ennek oka a szociális munka „erősen” gyakorlati és gyakorlatias jellege. A képzés elemei a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok, a terepgyakorlatok feldolgozásával foglalkozó szemináriumok és végül a legfontosabb egy intenzív szakmai gyakorlat, amely fél éven keresztül hetente minimum 8 órás „terepmunka”. A szociális munkások leginkább a szociális, segítő munkát végző nonprofit, illetve állami szervezetekben, intézményekben, szociálpolitikával foglalkozó minisztériumi egységeknél helyezkedhetnek el.

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények:

1. Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

–   végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
–   szakképzettség: szociális munkás
–   a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker

3. Képzési terület: társadalomtudományi

4. Képzési ág: szociális

5. A képzési idő félévekben: 7 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit.

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: -

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A szociális képzési ág közös kompetenciái

Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:

–   tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait;
–   a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfontosabb információforrásokat;
–   a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket;

alkalmasak:

–   a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére;
–   az informatikai eszközök használatára;
–   a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.

Az alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek:

–   a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kritikus és rendszerszerű elemzésére;
–   a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére;
–   az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggéseiben való értelmezésére;
–   az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és –megoldó képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére;
–   az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására;
–   a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban használatos dokumentációk használatára.

Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak:

–   a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére;
–   az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására;
–   a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegen nyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

–   alapozó képzés: 30-40 kredit

szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási alapismeretek;

–   szakmai törzsanyag: 105-135 kredit

szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; jog és igazgatás a szociális munkában; (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek a szociális munkában; differenciált – kötelezően választandó – szakmai modulok.

9. Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. Az intenzív szakmai gyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos, hetenként legalább 8 órás, terepen folyó gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 2013.(FSZ)

Szociális és ifjúsági munka (szociális munka)    
Képz. szint: Felsőoktatási szakképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési idő (félév): 4


 

SZOCIÁLIS MUNKA mesterképzési szak (MA) 2013.

Az okleveles szociális munkások hivatása az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt és a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szociális munka végzése. Működési területük a társadalom számos területére kiterjedhet, feladataik közé tartozik egyebek mellett az intézményi működést segítő szervezeti és adminisztrációs feladatok ellátása, a szociális szolgáltatások működésének folyamatos monitorozása és értékelése, a beavatkozási folyamatok tervezése, menedzselése. A szociális munka olyan készségeket, személyiségjellemzőket követel meg a hivatást választóktól, mint az empátia, a szociális érzékenység, a jó kommunikációs és problémamegoldó képesség.

A mesterképzés két szakirányon kínál specializált ismereteket: az általános szociális munka szakirány a szociális munka olyan területeibe vezeti be a hallgatókat, mint például a szegénység és kirekesztés, a szenvedélybetegség, a munka és a foglalkoztatás. A klinikai szociális munka szakirányon nyújtott differenciált szakmai ismeretek egyebek mellett a megelőzés, kríziskezelés, rehabilitáció, mentálhigiéné, közösségi ellátási formák, az ön- és kölcsönös segítés területeire terjednek ki.

SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények:

1. A mesterképzési szak megnevezése: szociális munka (Social Work)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles szociális munkás
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker
választható szakirányok: általános szociális munka, klinikai szociális munka (General Social Work, Clinical Social Work)

3. Képzési terület: társadalomtudomány

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó ismereteik birtokában az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt és a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szociális munka végzésére, döntési alternatívák kidolgozására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a társadalom működési szabályszerűségeit,
- a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárási lehetőségeit,
- szociális munka korszerű elméletét és gyakorlatát,
- a szociális területen felmerülő új problémák, jelenségek kritikus elemzési módozatait,
- a kutatáshoz és a tudományos munka végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat és technikákat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az intézményi működést segítő/megalapozó szervezeti és adminisztrációs feladatok meghatározására és ellátására,
- a szociális szolgáltatások működésének folyamatos monitorozására és értékelésére,
- a szociális munka körülményeit és feltételeit meghatározó társadalmi és szakmai folyamatok tudományosan megalapozott vizsgálatára,
- a kutatási tapasztalatokból adódó feladatok gyakorlati megvalósítására,
- beavatkozási folyamatok tervezésére, menedzselésére, megvalósítására,
- intézményvezetésben, szolgáltatások tervezésében való részvételre,
- kutatási tervek kialakítására és menedzselésére,
- szakmai állásfoglalás kialakítására,
- nemzetközi együttműködésben folyó tevékenység munkájába való bekapcsolódásra,
- prezentációk összeállítására,
- önálló munkavégzésre a szociális területen.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- empátia,
- szociális érzékenység,
- jó kommunikációs képesség,
- interdiszciplináris teamben való hatékony munkavégzés,
- szakmai ismereteik átadásának képessége,
- döntéshozatali képesség,
- jó problémamegoldó képesség.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit
a szociális munka társadalomtudományi vonatkozásai: a szociális munka elméletét meghatározó ismeretek a társtudományok köréből (szociológia, közgazdaságtan, állam- és jogtudomány, politikatudomány, pszichológia, kommunikációtudomány);
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit
a szociális munka és a szociálpolitika elmélete (a szociális munka és a szociálpolitika elméleti modelljei, a szociális munka nemzetközi, illetve európai aspektusai, elméleti műhelymunka); a szociális munka módszertana (a szociális munka korszerű módszerei a főbb szociális problémák mentén, módszerek a szociális munka szervezeti kontextusához kapcsolódóan, módszerek a szociális munka kutatása körében).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően válaszható ismeretkörei: 35-40 kredit;
differenciált szakmai ismeretek:
- általános szociális munka szakirány: a szociális munka területei (a szegénység és kirekesztés, a szenvedélybetegség, a munka és a foglalkoztatás, addiktológia, counseling); szociális munka projekt (a klienscsoport jellemzői, a klienscsoporttal végzett szociális munka módszertani kérdései);
- klinikai szociális munka szakirány: a klinikai szociális munka területei (megelőzés, krízis-kezelés, rehabilitáció, mentálhigiéné, közösségi ellátási formák, az ön- és kölcsönös segítés, az önkéntesség); szociális munka projekt (a klinikai szociális munka kliensei, a klinikai szociális munka módszertani kérdései).

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a szociális munka területeihez kapcsolódó, külső terepen - feladatterv alapján, tereptanár közvetlen irányítása mellett - végzett folyamatos, hetenként legalább 8 óra, összesen legalább 300 óra intenzív szakmai munkát jelent, amelynek kreditértéke 8-15 kredit. A terepgyakorlat feladata, hogy a hallgató képessé váljon az elméleti, módszertani ismeretek, valamint a képzés során megszerzett új gyakorlati tapasztalatok integrálására; továbbá hogy a hallgató elsajátítsa a mesterképzési szakon megszerezhető gyakorlati kompetenciákat. A hallgató - az intézmény döntése alapján - a gyakorlatnak legfeljebb egyharmad részét teljesítheti saját munkahelyén.

10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamelyik hivatalos idegen nyelvéből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
11.1. A 4.2. pont szerinti szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia alapképzési szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 30 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből.
A hiányzó kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
11.2. A 4.3. pont szerinti szakok közül a pszichológia alapképzési szakon, a pedagógusképzési terület alapképzési szakjain, továbbá az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakjain szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 45 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből, amelyből legalább 15 kredit a szociális munka elméleti és módszertani témaköréből, legalább 15 kredit a szociális munka gyakorlatának témaköréből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköréből legyen elismerhető. A hiányzó, legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
11.3. A 4.3. pont szerinti más szakokon szerzett szakképzettség alapján a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből, amelyből legalább 15 kredit a szociális munka elméleti és módszertani témaköréből, legalább 15 kredit a szociális munka gyakorlatának témaköréből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköréből legyen elismerhető. A hiányzó legfeljebb 30 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

SZOCIÁLPOLITIKA mesterképzési szak (MA) 2013.

Az okleveles szociálpolitikusok a társadalmi beavatkozási folyamatok szakemberei. Ez azt jelenti, hogy képesek a társadalmi szükségletek, problémák, kockázatok azonosítására és elemzésére, valamint az ezek megoldásához, elhárításához szükséges beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések tervezésére, menedzselésére. A szociálpolitika területén tevékenykedő szakembereknek ismerniük kell nemcsak a szociálpolitika korszerű elméleteit és módszereit, hanem a társadalom, a gazdaság, a politika, az állam és a jog működésének alapvető szabályszerűségeit és intézményeit is. Munkájuk során a végzettek a szociális ellátórendszerhez kötődő számos területen helyezkedhetnek el, az általuk választott szakiránytól függően.

Az általános szociálpolitika szakirányon végzettek a maga komplexitásában ismerik meg a szociálpolitikai rendszereket, társadalmi problémákat és azokra irányuló politikákat. A területi szociálpolitika szakirány a területi tényezők társadalmi szerepére koncentrál. A hallgatók kiemelten foglalkoznak a területfejlesztés, illetve a területi szociális ellátás rendszereivel. A foglalkoztatáspolitika szakirányt választók a munka világával kapcsolatos társadalmi, gazdasági összefüggések területén tesznek szert mélyebb szakmai ismeretekre.

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények:

1. A mesterképzési szak megnevezése: szociálpolitika (Social Policy)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles szociálpolitikus
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Policy Expert
választható szakirányok: általános szociálpolitika, területi szociálpolitika, foglalkoztatáspolitika (General Social Policy, Local and Regional Social Policy, Employment Policy)

3. Képzési terület: társadalomtudomány

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-45 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 35%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a társadalom, a gazdaság, a politika, az állam és a jog működésének alapvető szabályszerűségeit,
- azoknak a tényezőknek a szerepét, amelyek gátolják fontos szükségletek kielégítését, az erőforrások méltányos és funkcionális elosztását,
- az emberi és állampolgári jogok, valamint a társadalmi igazságosság érvényesülésének hatékony formáit,
- a szociálpolitika korszerű elméleteit és módszereit,
- a hazai és nemzetközi szociálpolitikai rendszerek működését,
- a szociálpolitikai intézmény- és eszközrendszer átalakításának lehetőségeit,
- az egészség-, és nyugdíjbiztosítás alapvető elveit, a családtámogatási rendszereket, a kiegészítő biztosításokat,
- a szociális biztonság és a szociális védelem intézmény-, és ellátórendszereinek egymáshoz való viszonyát, arányait.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a társadalmi folyamatok tudományos igényű és interdiszciplináris elemzésére,
- a szociálpolitikai tevékenység társadalmi-gazdasági hatékonyságának, társadalmi elfogadottságának mérésére és azoknak a tényezőknek az elemzésére, amelyek a szociálpolitikára hatást gyakorolhatnak,
- társadalmi szükségletek, problémák, kockázatok azonosítására és elemzésére,
- beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések tervezésére, menedzselésére, megvalósítására,
- közösségek szervezésére és fejlesztésére, érdekeik képviseletére,
- szociális közigazgatási tevékenységre,
- szociális ellátórendszerek szervezésére, szociális intézmények fenntartói, illetve vezetői feladatainak ellátására,
- társadalmi szervezetek létrehozásában és működtetésében való közreműködésre,
- kutatási tervek kialakítására és menedzselésére,
- szakmai ismereteik átadására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- személyek iránti empátia, szociális helyzetek iránti érzékenység,
- értékek, érdekek azonosításának, továbbá a saját érdekek és értékek professzionális kezelésének képessége,
- önálló, kreatív munkavégzés képessége,
- szervezetekben, interdiszciplináris teamben, nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre való képesség,
- racionális elemzés, problémamegoldás, döntéshozatal, érvelés képessége,
- képesség a sikeres kommunikációra különböző személyekkel, csoportokkal, illetve a nyilvánossággal különböző módokon és helyzetekben,
- prezentációk, dokumentumok, tervek kidolgozásának képessége.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit
a szociálpolitika elméleti alapjai (a társadalom- és szociálpolitika történeti és jelenkori modelljei, a szociálpolitika elméletét megalapozó ismeretek a társtudományok köréből: szociológia, jóléti közgazdaságtan, állam- és jogtudomány, politikatudomány).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-45 kredit
a társadalom- és szociálpolitika elmélete (társadalompolitikai felfogások és megoldások, a szociálpolitika változásait magyarázó modellek: történeti, közpolitikai és más magyarázatok, szociálpolitikai felfogások és megoldások, szociálpolitikai rendszerek összehasonlítása, szociálpolitika az Európai Unióban, elméleti műhelymunka;) a szociálpolitikai tevékenység módszerei (a szociálpolitikai kutatás és elemzés módszerei, a szociálpolitikai tervezés és politikaalkotás módszerei, szociális közszolgáltatások és intézmények szervezésének, illetve vezetésének módszerei).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően válaszható ismeretkörei: 30-40 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
általános szociálpolitika: társadalom- és szociálpolitikai rendszerek komplex elemzése (szociális jövedelemtranszferek, szociális szolgáltatások, a munka világához kapcsolódó megoldások, valamint más rendszerek); társadalmi problémák és azokra irányuló politikák komplex elemzése (szegénység, társadalmi exklúzió, egyes életkori csoportok problémái, a munka világának problémái); szociálpolitika projekt (önálló tervezési-elemzési feladat, terepgyakorlat);
- foglalkoztatáspolitika: A munka világának változása és ennek társadalmi, gazdasági összefüggései (A társadalmi hátrányok munkaerő-piaci gyökerei. A foglalkoztatást meghatározó tényezők. A munka világával összefüggő politizálás, igazgatás, és közszolgáltatás). A munkaerő-piaci és foglalkoztatási rendszerek komplex elemzése (Munkaerő-piaci folyamatok elemzése. Foglalkoztatási formák. Vállalati munkaszervezet, belső munkaerőpiacok. Munkaerő-piaci politikák és eszközök. A regionális és kistérségi stratégiai tervezés. Lokális munkaerő-piaci politikák.) Szociálpolitikai projekt (önálló tervezési-elemzési feladat, terepgyakorlat);

- területi szociálpolitika: A területi tényezők társadalmi szerep (A területi tényezők társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási és más hatásai. Társadalmi hátrányok területi összefüggései. A politizálás, igazgatás, közszolgáltatás területi, illetve helyi keretei.) A területfejlesztésre, illetve a területi szociális ellátásra irányuló rendszerek komplex elemzése (Területfejlesztési politikák és eszközök. Vidékfejlesztés, humán erőforrás fejlesztés. A regionális, a kistérségi, települési szociálpolitika működése. Módszerek a területfejlesztés és a területi szociálpolitika körében.) Szociálpolitika projekt (önálló tervezési-elemzési feladat, terepgyakorlat).

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a szociálpolitika műveléséhez kapcsolódó, projektszerű, külső terepen végzett folyamatos, hetenként legalább 8 óra, összesen legalább 240 óra intenzív szakmai munkát jelent, amelynek kreditértéke 8-12 kredit.
A terepgyakorlat feladata, hogy a hallgató képessé váljon az elméleti, módszertani ismeretek, valamint a képzés során megszerzett új gyakorlati tapasztalatok integrálására; továbbá hogy a hallgató elsajátítsa a mesterképzési szakon megszerezhető gyakorlati kompetenciákat. A hallgató - az intézmény döntése alapján - a gyakorlatnak legfeljebb 1/3 részét teljesítheti saját munkahelyén.

10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamelyik hivatalos idegen nyelvéből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
11.1. A 4.2. pont szerinti szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia alapképzési szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 30 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből.
A hiányzó kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
11.2. A 4.3. pont szerinti szakokon szerzett szakképzettség alapján a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteiből, amelyből legalább 15 kredit a szociális munka témaköreiből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköreiből legyen elismerhető. A hiányzó legfeljebb 30 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

Az aktuális információkért a http://www.felvi.hu/ honlapon lehet tájékozódni!

utoljára frissítve: 2013. szeptember 30. 15:39:12

« vissza